Loading Processing...

แนวทางการพัฒนายุว อสม.ต้นแบบ

แนวทางการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ
การพัฒนาแกนน าด้านสุขภาพในกลุ่มเด็ก และเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ชุมชนตนเอง นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการปลูกจิตส านึกการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

.

.

.

.

.

.

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.hssmoph@gmail.com
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.