Loading Processing...

ชุดการสื่อสารสุขภาพ สู่...การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน (1 ชุด มี 5 เล่ม)

1.  การสื่อสารสุขภาพ โดยชุมชน สู่..."การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย"
2.  สื่อสารสุขภาพ...เข้าถึงตัว เคาะรั้ว เยี่ยมบ้าน บ้านหัวเขา จังหวัดเพชรบุรี
3.  ผู้นำสื่อสาร...สร้างสุขภาพ บ้านหนองขาม จังหวัดชัยภูมิ
4.  สื่อสารสุขภาพ...พลังที่ขับเคลื่อน บ้านวังช้าง จังหวัดชุมพร
5.  คืนข้อมูล...คืนสุขภาพ...คืนความสุข บ้านเนินสะเดา จังหวัดนครสวรรค์

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.