Loading Processing...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา

ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา

อาชีพ/ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์

   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    

 

การศึกษา/คุณวุฒิ :      

นิเทศศาสตร์บัณฑิต (สาขาโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาโฆษณา) พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Transnational Communications and Global Media พ.ศ. 2548

University of London ประเทศอังกฤษ

Ph.D. Candidate อยู่ระหว่างศึกษา  วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภายใต้ทุนพัฒนาบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)           

สถานที่ทำงาน  :  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานที่ติดต่อ   :  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Email :     smith.b@chula.ac.th                               

ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ :    

ความเชี่ยวชาญ

* การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์           * การออกแบบสื่อ

* สื่อใหม่                                      * สื่อประชาสัมพันธ์

* การผลิตสื่อ                                 * การสื่อสารด้วยภาพ   

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

งานสอนตามภาระงาน

ปริญญาตรี กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลาด

ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการโฆษณา

ปริญญาตรี การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปริญญาโท การจัดการการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.