Loading Processing...

โครงสร้างกองสุขศึกษา

บทบาทหน้าที่

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน กองสุขศึกษา
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานระดับกรมและระดับหน่วยงาน
 3. ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองสุขศึกษา
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มบริหารทั่วไป                  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ การประสานราชการ และสนับสนุนบริการ
 2. ดำเนินงานการเจ้าหน้าที่ และงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 3. ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ที่กำหนด
 4. วิเคราะห์ จัดหา สรรหา จัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมการใช้พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ตามวิธีการทางพัสดุ
 5. ดำเนินงานช่วยอำนวยการ ตามการมอบหมายงาน ของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลตามปฏิทินการบริหารจัดการประชุมของผู้บริหาร
 6. บริหารจัดการ การศึกษาดูงานและฝึกงานของหน่วยงาน/องค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 7. พัฒนาระบบการบริหารองค์การและขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์  พัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสุขศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ
 2. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและประเมินสภาวะพฤติกรรมสุขภาพ
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิชาการสุขศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษา
 2. วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขศึกษา
 3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบ และกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. พัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการส่งเสริมการดำเนินงานสุขศึกษาที่มีคุณภาพ
 2. พัฒนาระบบ และดำเนินการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ประเมินและรับรองคุณภาพงานสุขศึกษา ของสถานบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ ภาคประชาชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสุขศึกษาทุกระดับให้มีการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มสื่อสารสุขภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สร้างและพัฒนาระบบ รูปแบบการสื่อสารสุขภาพเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ           และพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารสุขภาพเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
 3. พัฒนาระบบและดำเนินการ เฝ้าระวังการสื่อสารด้านสุขภาพระดับประเทศ เพื่อการสื่อสาร เตือนภัยสุขภาพ
 4. ดำเนินการสื่อสารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษา             

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสุขศึกษา รวมทั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการคลังความรู้สุขภาพเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพระดับประเทศ
 3. พัฒนาสื่อสุขศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 4. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงาน               

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและจัดทำต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  แผ่นพับ  โปสเตอร์  หนังสือ  แผ่นปลิว แผ่นพับ  ป้ายโฆษณา   เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การรณรงค์ ด้านสุขภาพ  และการประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงานระดับกอง  กรม  และกระทรวงสาธารณสุข
 2. สนับสนุนการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และการจัดทำวีดีทัศน์ด้านสุขภาพ
 3. สนับสนุนการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 4. สนับสนุนและให้บริการสื่อสุขศึกษา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.