Loading Processing...

2. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ภาวะอ้วน

2.1 ชุดการเรียนรู้ป้องกันภาวะอ้วน     2.2 แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน สำหรับนักเรียนอายุ 9-14 ปี (นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายกับมัธยมศึกษาตอนต้น)     2.3 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)     2.4 แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนอายุ 9-12 ปี (นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.