Loading Processing...

ลอยกระทงเป็นมิตรต่อธรรมชาติ

วันลอยกระทง ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง          หรือ แหล่งน้ำต่างๆ โดยประชาชนจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเพื่อลอยความทุกข์ ลอยความโศกเศร้าให้ลอยหายไปพร้อมกับกระทงด้วยการตัดเล็บ ผม และเงินใส่ลงไปในกระทง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจ ในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ประเพณีลอยกระทง เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน ที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างยั่งยืน ประชาชนมีความศรัทธาในเรื่องนี้อย่างหลากหลาย เช่น เชื่อว่าลอยกระทงเพื่อแสดงความขอบคุณ และขอขมาพระแม่คงคา            ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ บางคนระลึกถึงและส่งของไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ตลอดจนสะเดาะเคราะห์หรือลอยทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ รวมทั้งอธิษฐานเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนาแม้จะเกิดจากความเชื่อ               ที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธองค์ พระแม่คงคา หรือบรรพชน ผู้ล่วงลับ ด้วยการลอยกระทง แสดงความกตัญญูรู้คุณ นอกจากนี้ในทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต ลอยกระทง           ยังมีคุณค่าต่อเนื่องไปถึงครอบครัว ทำให้พ่อ แม่ลูก ได้ทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น ช่วยกันประดิษฐ์กระทง         และไปลอยร่วมกัน คุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ทำให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกัน ทั้งยังช่วยสืบทอดช่างฝีมือท้องถิ่น คุณค่าต่อศาสนา เช่น มีการทำบุญให้ทาน ถือศีลที่วัด      หรือบูชารอยพระพุทธบาทนำมาซึ่งการน้อมรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คุณค่าต่อสังคม ทำให้  เอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำลำคลองที่ได้ใช้สอย อำนวยประโยชน์ต่อเราทั้งทางตรงและอ้อม

             ดังนั้น ควรเลือกวัสดุทำกระทงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่หาวัสดุจากธรรมชาติได้ง่าย  เช่น ต้นกล้วย ดอกบัว ก็ควรเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ราคาถูก และเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย แต่หากอยู่ในเมืองซึ่งหาวัสดุจากธรรมชาติได้ยาก ให้พิจารณาเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุทางเลือกอื่นๆ ที่ย่อยสลายง่าย เช่น ขนมปัง กระดาษ ชานอ้อย ฯลฯ ส่วนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดนั้นให้ดูจากพื้นที่ เช่น หากลอยในแม่น้ำ หรือสระน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำเยอะ ก็ควรเลือกกระทงขนมปัง แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโฟมและพลาสติก เพราะหากปลากินชิ้นโฟมหรือพลาสติกเข้าไปอาจเป็นอันตรายได้ รวมทั้งแนะนำว่ากระทงขนมปังไม่จำเป็นใส่สี ควรเป็นกระทงสีธรรมชาติซึ่งดูสวยงามอยู่แล้ว และไม่ควรตกแต่งกระทงด้วยวัสดุอื่น           เช่นโรยกากเพชร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้เช่นกัน

            สรุป วันลอยกระทง อย่าลืมชวนครอบครัว หรือเพื่อนๆ ไปลอยกระทงเพื่อสร้างความสัมพันธ์           ในครอบครัวให้อบอุ่น และควรมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในช่วงเทศกาลลอยกระทง คือ ปลอดเหล้า ปลอดแอลกอฮอล์ และปลอดบุหรี่ วัยรุ่นหนุ่มสาวควรรู้จักรักนวลสงวนตัว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน และอย่าลืมใช้กระทงที่เป็นมิตรกับธรรมชาติย่อยสลายง่าย ร่วมกันสานต่อประเพณีที่ดีงามนี้ไว้

แหล่งข้อมูล : ประเพณีการลอยกระทง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

            : กระทงธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร 754 , 587

ผู้เขียน          : นางสาวดวงนภา  ปานเพ็ชร : ผู้เขียน

นางนาตยา  เกรียงชัยพฤกษ์ : ผู้ตรวจ

ไฟล์เอกสารประกอบกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.