Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง สุขบัญญัติแห่งชาติสู่ระบบการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/การสอนทางทางไกลผ่านดาวเทียม

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองสุขศึกษา

 

                                                       ≈  เดือนมีนาคม 2559 ≈

 
 

     วันที่

          กิจกรรม

           โครงการ

                เป้าหมาย

  ผู้รับผิดชอบ

      สถานที่

 
 

24 มีนาคม 2559

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง

สุขบัญญัติแห่งชาติสู่ระบบการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/การสอนทางทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 32 คน

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน

ห้องประชุม 9

ชั้น 9 กรม สบส.

 

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.