Loading Processing...

กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาพื้นที่ให้ได้ต้นแบบการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และพัฒนาหลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองสุขศึกษา
  ≈  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ≈  
  วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่  
  11-ก.พ.-59 กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกและพัฒนาพื้นที่ให้ได้ต้นแบบการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และพัฒนาหลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นักวิชาการกองสุขศึกษา วิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร จำนวน 15 คน กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานฯ (หลัก) ร่วมด้วยกลุ่ม พด./อส/คส/สส ห้องประชุม 905          กรมสบส.  


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.