Loading Processing...

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯ

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองสุขศึกษา
  ≈  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ≈  
  วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่  
  1-ก.พ.-59 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯ โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา และผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ฯ กลุ่มยุทธศาสตร์สุขศึกษา  ณ ห้องประชุม 905 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.