Loading Processing...

ประเมินชุดสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพเด็กไทย

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองสุขศึกษา เดือนสิงหาคม
     
  วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่  
  24-26 สิงหาคม 2558 ประเมินชุดสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤตกรรมสุขภาพเด็กไทย โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ(กลุ่มเด็กวัยเรียน) ครูและแกนนำนักเรียน นักวิชาการกองสุขศึกษา และวิทยากร จำนวน 20 คน กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน จ.อ่างทอง/จ.สระบุรี  


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.