Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (ครั้งที่ 1)

วันที่

กิจกรรม

โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

12 พ.ค. 58 ประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  (ครั้งที่ 1) โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ(กลุ่มเด็กวัยเรียน)   กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพวัยเด็กฯ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.