Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และขุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ครั้งที่ 2)

   
 

วันที่

กิจกรรม

โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

             
  30เมษายน-1พ.ค..58 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์และขุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกองสุขศึกษา (1 ครั้ง/2วัน/ 30 คน ) กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ ห้องประชุม             กองสุขศึกษา


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.