Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (ครั้งที่ 1)

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองสุขศึกษา
  -มีนาคม --
วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่
17-18 มีนาคม 2558 ประชุมปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  (ครั้งที่ 1) โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ(กลุ่มเด็กวัยเรียน) ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกองสุขศึกษา (1 ครั้ง/2วัน/ 30 คน ) กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพวัยเด็กฯ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.