Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2)

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองสุขศึกษา
  ≈  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ≈
  วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่
  23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2558 นักวิจัยส่วนกลาง /นักวิจัยในพื้นที่ /กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง (1 ครั้ง /3 วัน/40 คน) กลุ่มยุทธศาสตร์สุขศึกษา /กลุ่มอุทยานการเรียนรู้สุขภาพ จ.ตรัง


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.