Loading Processing...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองสุขศึกษา
  ≈  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ≈
  วันที่ กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานที่
  5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกองสุขศึกษา               (1 ครั้ง/2วัน/ 30 คน )

กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพวัยเด็กฯ ห้องประชุมกองสุขศึกษา


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กองสุขศึกษา อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

hed.div.001@hss.mail.go.th
0-2193-7000 ต่อ 18705

Browser Support

Copyright © 2014 Health Education Division. All rights reserved.